PAt en pat security

Uw Beveiligingsorganisatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Algemene Voorwaarden van Pat en Pat SecurityPat en Pat Security, gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem. 

Artikel 1.

Definities
 Bij deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende artikelen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 

Artikel 2. Algemeen


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Pat en Pat Security en opdrachtgever waarop Pat en Pat Security deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes


Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 
De door Pat en Pat Security gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Pat en Pat Security is slechts aan offertes gebonden indien aanvaarding hiervan door wederpartij schriftelijk wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.


De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te melden kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij Pat en Pat Security anders aangeeft.
Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Pat en Pat Security daaraan niet gebonden.


De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pat en Pat Security anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Pat en Pat Security niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst  

Pat en Pat Security zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.


Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pat en Pat Security het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pat en Pat Security aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pat en Pat Security worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pat en Pat Security zijn verstrekt, heeft Pat en Pat Security het recht de uitvoering van de   overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


Pat en Pat Security is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Pat en Pat Security is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden en/of onvolledigheid voor Pat en Pat Security kenbaar behoorde te zijn.


Indien door Pat en Pat Security of door Pat en Pat Security ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.


Opdrachtgever vrijwaart Pat en Pat Security voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.


 
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan te passen.


Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Pat en Pat Security de opdrachtgever hierover tevoren in te lichten.


Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Pat en Pat Security daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling het gevolg is van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


In afwijking van lid 3 zal Pat en Pat Security geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Pat en Pat Security kunnen worden toegerekend.


 Artikel 6. Contractsduur

De overeenkomst tussen Pat en Pat Security en een opdrachtgever wordt in principe aangegaan voor onbepaalde tijd en daarmee tot wederopzegging, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Indien tussen de partijen geen vaste duur is overeengekomen, zijn beide partijen over en weer desalniettemin gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden.Artikel 7. Tariefstelling


Indien tijdens de duur van de door Pat en Pat Security met de opdrachtgever gesloten overeenkomst kostprijsverhogende factoren optreden ten gevolge van wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, premie voor sociale wetten, verhoging van onkostenvergoeding alsmede kostprijsverhogingen voor externe kosten is Pat en Pat Security gerechtigd het met de opdrachtgever overeengekomen tarief tussentijds te verhogen voor zover er in de mate waarin daartoe van overheidswege toestemming is verleend op grond van de alsdan geldende prijsbeschikking(en) ingevolge de prijzenwet.


 

 

Artikel 8. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.


Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijk rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.


In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of toepassing Wet schuldsanering natuurlijke personen, van opdrachtgever zijn de vorderingen van Pat en Pat Security op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is Pat en Pat Security bevoegd zijn prestaties op te schorten of te beëindigen.


Artikel 9. Incassokosten
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is (niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen), dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering, incassokosten verschuldigd.


Indien Pat en Pat Security hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 


Artikel 10. Onderzoek, reclames

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Pat en Pat Security. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pat en Pat Security in staat is adequaat te reageren.


Indien een klacht gegrond is, zal Pat en Pat Security de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Pat en Pat Security slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.


 
Artikel 11. Annulering


De overeenkomst kan geannuleerd worden. Pat en Pat Security is gerechtigd hier een vergoeding voor in rekening te brengen.

- Bij annulering binnen 7 dagen geldt een vergoeding van 25%
- Bij annulering binnen 5 dagen geldt een vergoeding van 50%
- Bij annulering binnen 3 dagen geldt een vergoeding van 75%
- Bij annulering binnen 24 uur geldt een vergoeding van  100% 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding


Pat en Pat Security is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.


Na het sluiten van de overeenkomst Pat en Pat Security ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de   verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever de overeenkomst slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.


Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.


Voorts is Pat en Pat Security bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmiddellijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.


Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pat en Pat Security op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


Pat en Pat Security behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 13. Aansprakelijkheid
Indien Pat en Pat Security aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Indien Pat en Pat Security aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


In afwijking van hetgeen onder het 2e punt van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 2 maanden verschuldigde honorariumdeel.


Pat en Pat Security is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.


Pat en Pat Security is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door of als gevolg van in de uitoefening van het beroep of bedrijf verstrekte inlichtingen of adviezen, van administratieve fouten en nalatigheden, van foutieve berekeningen en tekeningen en in het algemeen bij wanprestaties.


De opdrachtgever staat er voor in, dat derden geen aanspraken jegens Pat en Pat Security of zijn personeel zullen geldend maken ter zake van verlies of schade aan goederen ten aanzien waarvan Pat en Pat Security de overeengekomen diensten of de uitvoering van werkzaamheden diende te verrichten indien en zover die aanspraken, al dan niet tezamen met de aansprakelijkheid van Pat en Pat Security, zoals hiervoor vermeld, te boven gaan.


Artikel 14. Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komen.


Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten af komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pat en Pat Security geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pat en Pat Security niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, te werk gestelde in het bedrijf van Pat en Pat Security worden daaronder begrepen.


Pat en Pat Security heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen intreedt, nadat Pat en Pat Security haar verbintenis had moeten nakomen.


Voor zover Pat en Pat Security ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, is Pat en Pat Security gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 15. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pat en Pat Security gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde aangewezen derde(n) mede te verstrekken en Pat en Pat Security zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Pat en Pat Security niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 16. Niet overname personeel
De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, medewerkers van Pat en Pat Security of van ondernemingen waarop Pat en Pat Security ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken.


Bij overtreding van dit artikel is Pat en Pat Security gerechtigd een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete ter hoogte van € 10.000,-- in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Indien betaling eerst na 7 dagen geschiedt is opdrachtgever bovendien een toeslag verschuldigd van 2% tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 Artikel 17. Geschillen
De rechtbank in de vestigingsplaats van de Pat en Pat Security is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Pat en Pat Security het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechtbank.


Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, eventueel met behulp van een mediator.


Artikel 18. Toepasselijk recht


Op elke overeenkomst tussen Pat en Pat Security en opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing.